• વિચાર

    બ્રાઉની અને આઈસ્ક્રીમ

    બ્રાઉની અને આઈસ્ક્રીમ સાથે સાથે હોય છે. બન્નેની પ્રકૃતિ જુદી-જુદી છે છતાં. બ્રાઉની અને આઈસ્ક્રીમ એકબીજામાં ઓગળી જાય છે અને એક સરસ સ્વાદ મળે છે. બન્ને અલગ-અલગ ખાઓ કે સાથે બન્નેની પોતીકી મજા છે. જીવનમાં પણ એવું જ છે…બે જુદી-જુદી પ્રકૃતિની વ્યક્તિઓ સાથે રહે છે, બન્ને વચ્ચે સાયુજ્ય બને છે, બન્ને એકબીજામાં પોતાના અસ્તિત્વને ઓગાળે છે અને એક સરસ જીવન…

  • વિચાર

    સંગત તેવી અસર

    તળેલા સીંગદાણા અગિયારશ કે શિવરાત્રિમાં ફરાળી વેફર/કાતરી સાથે ખવાય છે, ને એ જ સીંગદાણા આલ્કોહોલ સાથે બાઈટિંગમાં પણ ચાલે છે. વસ્તુ એક જ છે પણ સંગતથી એની ઓળખ અને અસર બન્ને બદલાઈ જાય છે.