હું તને મળુ છું
ને
મારું હ્રદય
ચૂકી જાય છે ધબકારા
સરભર થઇ જાય છે
તારા ધબકારાથી
જ્યારે હું
આલિંગનબધ્ધ થાઉ છું!!!!

This entry was posted on Sunday, January 9th, 2011 at 06:00 and is filed under અછાંદસ કાવ્યો, અપ્રકાશિત કાવ્યો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 comments so far

 1 

સરસ !!!

January 10th, 2011 at 12:09
Pathik Shah
 2 

Nice one…

January 10th, 2011 at 12:27
 3 

બહુ સરસ હીરલ…

લતા જ હિરાણી

January 11th, 2011 at 16:07
 4 

વાહ સરસ …!

January 22nd, 2011 at 10:51

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment