અછાંદસ કાવ્યો,  અપ્રકાશિત કાવ્યો

શર્ટનું બટન – ૨

ચીવટથી સાચવી રાખેલા
શર્ટનું બટન તૂટ્યું
સવારે ઘરના કામમાં ડૂબેલી આંખો
તારી આંખોમાં સ્થિર થઈ
તારી આંખોમાં દેખાયું
મને તારું આખ્ખુ વિશ્વ
બટન ટાંકતાં-ટાંકતાં
મે મારું હ્રદય સીવી લીધું તારા હ્રદય સાથે
તારા હોઠ તો ક્યારના’ય સીવાઈ ગયા’તા!

તા.ક. – શર્ટનું બટન -૧ માટે અહીં ક્લિક કરો

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *