Skip to content

Month: January 2010

બાકોરું

હું ને તું પાસે છીએ છતાં, સાથે નથી છે આપણી વચ્ચે એક માત્ર બારી જેમાંથી આપણે એકમેકને જોઇએ છીએ “કેમ છો?” પૂછી શકીએ છીએ હું સતત મથુ છું એ દિવાલમાં બારણું બનાવવા ને બાકોરું’ય નથી પડતું…!!!! (૫-૮-૨૦૦૮)

error: Content is protected !!