Skip to content

Month: November 2010

વાઇપર

ધીમે…ધીમે…. ફરતું વાઇપર લૂછે છે પાણી કાચ પરથી ને એવું જ કોઇ વાઇપર લૂછી શકે મારી કડવી સ્મૃતિઓને!!!!

error: Content is protected !!