Skip to content

One Comment

  1. થોડામાં ઘણું

    ઝગડો શેને લીધે હોય ?

    માંગ વધારે અને પુરવઠો ઓછો

    જો માંગ સામે પુરતો પુરવઠો હોય કે પછી માંગ જ ન હોય તો કશો ઝગડો રહેતો નથી.

    પુરવઠા પર માનવોનો કાબુ નથી – માંગ પર માણસનો કાબુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!