Skip to content

Month: September 2011

ગીર્ગીટ

ગીર્ગીટ જેમ રંગ બદલતા હોય છે માણસ ક્યારેક સાવ રણ જેવા હોય છે માણસ લાંબો ટૂંકો હોય છે માણસ વિચાર વાણીથી મપાય છે માણસ રુપિયાના રણકારથી અંજાય છે માણસ સાવ પરચુરણ એ હોય છે માણસ લાંબી-લાંબી ગાડીઓમાં ફરે છે માણસ લાગણીથી ટૂંકો પડે છે માણસ

error: Content is protected !!