Skip to content

Month: April 2012

ધૂમ્રસેર

કોઇ શરીર ધૂમ્રસેર થઇ જાય છે ને ભળી જાય છે હવામાં જેના શ્વાસ ભળ્યા હશે ક્યારેક બીજા કોઇના શ્વાસમાં “કાઢી” જવાની વાત કાઢી નાખવા જેવી નથી વિલિન થઇ ગયેલું શરીર વિસરી જવું સહેલું નથી આભાસ થાય આસપાસ સતત ને પાંપણ સાવ કોરી નથી શબ્દોથી નહિ તો કાંઇ નહિ આંસુની અંજલી…

સંચો

એક માણસ પગથી સંચો ચલાવે ને પગભર કહેવાય લોકોના કપડાંને રફૂ કરે, સાંધે, નવા બનાવે સાથે સાથે સીવતો જાય પહેલી તારીખથી આખર તારીખને!

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!