• બાળક એક ગીત

    બાળક એક ગીત ૨.૧૨ – પ્રેરણા

    દિકરા જૈત્ર, મોટા જ નાનાને શિખવાડી શકે એવું કોણે કહ્યું, ક્યારેક નાના પણ મોટઓને ઘણું શીખવી જાય છે. મેં ખાસ્સા વીસ (૨૦) વર્ષ પછી, જૂન મહિનામાં ટુ-વ્હીલર ચલાવવાનું શરું કર્યુ. નજીક નજીકમાં જઈ કામ પતાવી શકાય બસ એટલો જ આશય. દરરોજ પ્રેક્ટિસ કરવાની અને જાતને ટપારવાની કે આમ કરતાં જ આવડશે. ગઈ કાલે તને (જૈત્ર) આગળ ઉભા રાખીને થોડે સુધી…