એને

એને ખબર હોય છે
માળિયાના ક્યા ખૂણામાં
શું પડ્યું છે,
કઇ દિવાલ પર
ભેજ ઉતરે છે,
ફ્રીજના ક્યા ખાનામાં
બટર છે,
ને,
રસોડાની કઇ દિવાલ પર
વંદાના ઇંડા છે.
પણ,
કોઇને’ય ખબર નથી હોતી
કે એના મનના ક્યા ખૂણામાં
શું ધરબાયું છે,
કઇ વાતે
એની આંખોમાં ભેજ ઉતરે છે,
સંતાનો બટર મારે
તો સ્મિત કરે છે,
અને પેલા
વંદાના ઇંડામાંથી
બચ્ચા જન્મે છે!

એક કવયિત્રી

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook