Skip to content

Tag: લેખ

નિદ્રા

હું સૂઈ ગયેલી ગાઢ નિદ્રામાં સફાળી બેઠી થઈ ત્યારે, સૂરજ માથે આવી ગયેલો બહુ મોડું થઈ ગયું. હવે જાગવું જ છે ચીર નિદ્રામાં પોઢતાં પહેલાં!

© 2009-2021 - Vasantiful - All rights reserved
error: Content is protected !!