• મૉનો-ઇમેજ કાવ્યો

    ટપાલી

    [આજે અહીં મેં જે કઇ મુક્યુ છે તે ન તો કવિતા છે, ન તો ગઝલ, ન ગીત. મને ખુદને ખબર નથી કે આનો સમાવેશ સાહિત્યના કયા સ્વરુપમાં હોઇ શકે. બસ જે કંઇ માર અંતરમાંથી આવ્યુ છે તેને શબ્દોના પહેરણથી શણગાર્યુ છે.] [૧] ટપાલીની વ્યાખ્યા અસ્પષ્ટ થઇ જશે નવી પેઢી માટે જો, આપણી વચ્ચે પત્રવ્યવહાર નહિ થાય તો……!!! [૨] ટપાલી આપી…